Sunshine 100, Tianjin Residential Towers

Tianjin, China
Project 2002 – 2006